• home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1  Tromp Advocatuur: de eenmanszaak Tromp Advocatuur, gedreven door Mr D.K. Kalma en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65032527.

1.2  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Tromp Advocatuur opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

2  Uitvoering van de opdracht

2.1  Alle opdrachten worden uitgevoerd door Tromp Advocatuur, tenzij partijen in gezamenlijk overleg een derde inschakelen om (een deel van) de opdracht uit te voeren.

2.2  Tromp Advocatuur zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen Tromp Advocatuur en opdrachtgever.

3.2  Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de eventueel bij de uitvoering van de opdracht door Tromp advocatuur ingeschakelde derden, waaronder hulppersonen.

4  Honorarium

4.1  Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Tromp Advocatuur een honorarium verschuldigd volgens de bij Tromp Advocatuur gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting en eventuele verschotten.

5 Aansprakelijkheid

5.1  De aansprakelijkheid van Tromp Advocatuur, alsmede van de in art. 3.2 genoemde partijen, is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tromp Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Tromp Advocatuur komt.

5.2  Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mochten plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Tromp Advocatuur aan opdrachtgever in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 10.000,-

5.3  Tromp Advocatuur is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. Tromp Advocatuur is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5.4  Opdrachtgever vrijwaart Tromp Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Tromp Advocatuur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Tromp Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever.

5.5  Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid en de vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tromp Advocatuur.

6 Toepasselijke recht en bevoegde rechter

6.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Tromp Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Tromp Advocatuur is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Tromp Advocatuur en alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur.

6.3 Alle overige geschillen die tussen opdrachtgever en Tromp Advocatuur mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement Overijssel.

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.