Arbeidsrecht

Alles rondom arbeidsrecht, werk en personeel is ons werkterrein.  
Of het nu gaat om ontslag; onderhandelen over arbeidsvoorwaarden; ziekte en re-integratie; achterstallige loon of bedrijfsongevallen, 
Tromp Advocatuur, met haar kennis en ervaring biedt de mogelijkheid u te ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing.

 

Solliciteren, werving en selectie

Bij zijn zoektocht naar een geschikte kandidaat voor een vacature, mag een werkgever in beginsel kiezen voor de beste kandidaat. Dit betekent niet dat er helemaal geen regels gelden. Werkgever en sollicitant zijn gehouden zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig te gedragen. Daarbij moeten een aantal algemene regels in acht worden genomen. Te denken valt aan het verbod op discriminatie en het stellen van medische vragen.

Lees meer

Pensioen

Pensioenpijlers

Het recht op pensioen kan op drie verschillende manieren ontstaan, te weten:

  • AOW
  • pensioen uit arbeidsrelatie
  • privé pensioen 

Lees meer

Ziekte en re-integratie

Nadat een medewerker zich ziek heeft gemeld, is het voor de werkgever niet een kwestie van afwachten. Integendeel, zowel op de werkgever als op de werknemer rusten tal van verplichtingen die waar mogelijk tot re-integratie moeten leiden. Het is belangrijk dat op tijd de juiste maatregelen worden genomen.

Lees meer

Vergoeding bij ontslag

Transitievergoeding

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is een wettelijk recht op een vergoeding in het leven geroepen. U heeft vanaf de eerste dag van uw arbeidsovereenkomst recht op deze vergoeding bij ontslag. Dus ook als u in uw proeftijd wordt ontslagen. Voorwaarde is dat de beëindiging op initiatief van de werkgever plaatsvindt en er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. U krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. De maximale transitievergoeding in 2021 is € 84.000,- of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag. Het maximum bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. In een cao kan zijn vastgelegd dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Deze regeling geldt alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Lees meer

Arbeidsovereenkomst

Kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn: gezagsverhouding (1) ; arbeid verrichten (2) en loonbetaling (3). Meestal zijn deze drie elementen goed te herkennen.

Maar in deze tijd van voortgaande flexibilisering is dat niet meer vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat het element “gezagsverhouding” ontbreekt. Denk aan de stukadoor; timmerman of ICTér die ineens niet meer in loondienst maar als zelfstandig ondernemer ( ZZP-er) gaat werken.

Lees meer

Schade werknemer op het werk

De werkgever moet de schade vergoeden die de medewerker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen de nodige zorg aan de werkomgeving te hebben besteed en het ongeval niet is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Lees meer

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.