Vergoeding bij ontslag

Transitievergoeding

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is een wettelijk recht op een vergoeding in het leven geroepen. Voorwaarde is wel dat de werknemer minstens 2 jaar in dienst is geweest.
Voor de berekening van het recht op de transitievergoeding en de hoogte ervan, moet het aantal dienstjaren worden vastgesteld. Voor de eerste 10 jaar van een dienstverband geldt dat de werknemer recht heeft op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Is de werknemer langer dan 10 jaar in dienst, dan geldt een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal € 75.000 bruto ( 2015, wordt jaarlijks geindexeerd).
Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en langer dan 10 jaar in dienst waren, geldt deels een andere opbouw.

Transitie- en inzetbaarheidskosten

De werkgever mag zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding.
Transitiekosten zijn kosten die gemaakt zijn in verband met (dreigend) ontslag.
Bijvoorbeeld kosten van omscholing of outplacement.
Inzetbaarheidskosten zijn kosten die al eerder tijdens het dienstverband ( maximaal 5 jaar voor het einde van het contract) zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Voorwaarden om deze kosten in mindering te brengen zijn onder meer:

  • de kosten vooraf gespecificeerd en schriftelijk zijn meegedeeld;
  • de werknemer schriftelijk ermee heeft ingestemd;
  • de kosten zijn gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer
  • het gaat om redelijke kosten.

Billijke vergoeding

Is het ontslag het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de rechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Het is aan de rechter om de hoogte hiervan te bepalen. Voorbeelden van “ernstige verwijtbaarheid”: het grovelijk niet nakomen van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst; valse grond voor ontslag aanvoert; verwijtbaar onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden.

CAO

Het kan zijn dat in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In dat geval gaat de cao-regeling voor.

Uitzondering

Voor kleine werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers, geldt een uitzondering op de berekening van het aantal dienstjaren.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat? 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer