Vergoeding bij ontslag

Transitievergoeding

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is een wettelijk recht op een vergoeding in het leven geroepen. U heeft vanaf de eerste dag van uw arbeidsovereenkomst recht op deze vergoeding bij ontslag. Dus ook als u in uw proeftijd wordt ontslagen. Voorwaarde is dat de beëindiging op initiatief van de werkgever plaatsvindt en er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. U krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. De maximale transitievergoeding in 2021 is € 84.000,- of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag. Het maximum bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. In een cao kan zijn vastgelegd dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Deze regeling geldt alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Transitie- en inzetbaarheidskosten

De werkgever mag zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding.
Transitiekosten zijn kosten die gemaakt zijn in verband met (dreigend) ontslag.
Bijvoorbeeld kosten van omscholing of outplacement.
Inzetbaarheidskosten zijn kosten die al eerder tijdens het dienstverband ( maximaal 5 jaar voor het einde van het contract) zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Voorwaarden om deze kosten in mindering te brengen zijn onder meer:

  • de kosten vooraf gespecificeerd en schriftelijk zijn meegedeeld;
  • de werknemer schriftelijk ermee heeft ingestemd;
  • de kosten zijn gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer
  • het gaat om redelijke kosten.

Billijke vergoeding

Is het ontslag het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de rechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Het is aan de rechter om de hoogte hiervan te bepalen. Voorbeelden van “ernstige verwijtbaarheid”: het grovelijk niet nakomen van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst; valse grond voor ontslag aanvoert; verwijtbaar onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden.

CAO

Het kan zijn dat in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In dat geval gaat de cao-regeling voor.

Uitzondering

Voor kleine werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers, geldt een uitzondering op de berekening van het aantal dienstjaren.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.