Actualiteiten april 2017

Kosten inhouden op wettelijke minimumloon niet langer toegestaan

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer toegestaan om kosten, zoals bijvoorbeeld ziektekostenpremies, op het wettelijke minimumloon van een werknemer in mindering te brengen. Deze maatregel is ingevoerd in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Het doel van deze wet is om uitbuiting en onderbetaling van werknemers tegen te gaan.

 

In dienst nemen van werknemers met een laag inkomen is voordelig!

Per 1 januari 2017 is het dankzij het lage inkomensvoordeel (LIV) goedkoper om werkzoekenden met een laag inkomen, zoals langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De belastingdienst kent voor het in dienst nemen van deze categorie werkzoekenden een financiële bijdrage per medewerker toe van € 2000,- per jaar. De belastingdienst keert de bijdrage op eigen initiatief, dus zonder aanvraag, uit op basis van gegevens van het UWV.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ( DBA)

De nieuwe Wet dereguleringbeoordeling arbeidsrelaties,  die per 1 mei 2016 is ingevoerd ter vervanging van de VAR verklaring, heeft het afgelopen jaar veel stof doen opwaaien.

Omdat er nog steeds veel onzekerheid bestaat over deze wet, heeft de staatssecretaris besloten de handhaving tot in elk geval 1 januari 2018 op te schorten.
 In de tussenliggende tijd wil de staatssecretaris proberen meer duidelijkheid te creëren over de vraag wanneer het gebruik van een (model)overeenkomst nodig is en wanneer niet.

Arbowetgeving

Per 1 juli 2017 zullen een aantal wijzigingen in de Arbowet worden doorgevoerd, zoals:

  1. Een werknemer krijgt de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te consulteren, zonder tussenkomst van de werkgever. Dit kan dan ook preventief, dus voordat sprake is van ziekteverzuim.
  2. Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, hoeft hij niet gelijk naar UWV, maar kan hij bij een tweede bedrijfsarts een second opinion vragen op kosten van de werkgever.
  3. De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de keuze en de plaats van de preventiemedewerker.

Aanpassing regeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen

Bij de Tweede Kamer is recent het wetsvoorstel maatregelen met betrekking tot transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn de zorgen van werkgevers over de cumulatie van financiële verplichtingen bij langdurig zieke werknemers.
 In geval van ontslag wegens langdurige ziekte voorziet het wetsvoorstel in een compensatie voor de werkgever voor de kosten van de transitievergoeding. De werkgever zal op basis van dit voorstel voor de betaalde transitievergoeding (grotendeels) worden gecompenseerd uit het algemeen werkloosheidsfonds (Awf).
Wat betreft de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag wordt in het wetsvoorstel voorgesteld dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen indien de werknemer op grond van die cao recht heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken, of uit een redelijke financiële vergoeding, of een combinatie van deze maatregelen.
Van de zijde van de Raad van State is er de nodige kritiek op dit wetsvoorstel.
Of de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2018 gehaald gaat worden is dan ook de vraag.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.