Rechten werknemers bij pre-pack en faillissement versterkt

Recent (juni 2017) zijn door het Hof van Justitie en de Hoge Raad belangrijke uitspraken gedaan over: 

1. Rechten van werknemers bij overgang van onderneming bij pre-pack.
2. Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement, indien de onderneming wordt voortgezet.

Ad 1. Rechten bij overgang van onderneming

Hoofdregel

Werknemers behouden hun rechten bij overgang van onderneming.
Deze Europese Richtlijn is vastgelegd in art. 7:663BW.
Deze regel geldt echter niet in faillissementssituaties.
Achterliggende gedachte is dat het faillissement ziet op liquidatie van het vermogen van de vervreemder met als doel om de gezamenlijke schuldeisers te voldoen.

Pre Pack

Onduidelijkheid bestond of pre-pack ook onder deze faillissementsuitzondering valt.
Pre-pack is namelijk een doorstart die voor faillissement in stilte wordt voorbereid, waarna nadat het faillissement is uitgesproken, de doorstart en daarmee de overgang van een deel van de werknemers vaak dezelfde dag nog wordt geregeld.

Standpunt Hof

Omdat de Pre-pack vanaf het begin voortzetting van de activiteiten van de betrokken onderneming na faillissement beoogt en dus niet zozeer de liquidatie van het vermogen, is door het Hof van Justitie geoordeeld dat de Pre-pack niet onder de uitzondering van de Richtlijn valt.
Op een doorstart na pre pack is daarom volgens het Hof van Justitie de regeling van overgang van onderneming dan ook van toepassing.

Gevolgen

Meer bescherming werknemers.
Risico’s voor overnemende partij zijn door deze uitspraak groter geworden.

Of dit arrest ook gevolgen heeft voor de inwerkingtreding van de Wet continuïteit Ondernemingen I (WOC 1), moet nog worden afgewacht.

(Hof van Justitie 22-06-2017;ECLI:EU:C:2017:489)

Ad 2 Adviesrecht OR tijdens faillissement?

In het arrest van de Hoge Raad kwam de vraag aan de orde of de rol van de ondernemingsraad helemaal is uitgespeeld bij een faillissement.
Door het hoogste rechtscollege wordt echter in een recent arrest onderscheid gemaakt tussen liquidatie enerzijds en voortzetting of doorstart van de onderneming anderzijds.

Oordeel HR

Indien de verkoop van activa in het kader van een voortzetting of doorstart van de onderneming geschiedt, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dan is een daarop gericht besluit wel adviesplichtig op grond van art. 25 lid 1 WOR.

(HR 02-06-2017; ECLI:NL:HR:2017:982)

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.