Bagateldiefstal, klein vergrijp, grote gevolgen.

Diefstal kan volgens de wet een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook als het een zaak met een geringe waarde betreft. Betekent dit dat, als het bewijs voor de diefstal is geleverd, een ontslag op staande voet automatisch geldig is?

Nee, dat is niet het geval. Het oordeel of diefstal een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert, moet door de rechter aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval worden uitgemaakt. De uitkomst is niet eenvoudig in te schatten. Een belangrijke rol spelen de aard en ernst van het vergrijp, de functie van werknemer (heeft de werknemer bijvoorbeeld een vertrouwensfunctie of voorbeeldfunctie?), de aard van het bedrijf, het gedrag van werknemer en de mate van verwijtbaarheid van diens handelen. Ook spelen de duur van het dienstverband en het functioneren van werknemer een rol. Verder is van belang of er binnen de onderneming een voor werknemers kenbaar beleid bestaat op grond waarvan duidelijk is welk gedrag door de werkgever niet wordt getolereerd en welke sanctie op overtreding is gesteld. Daarenboven dient de rechter te beoordelen of de gevolgen van het ontslag voor werknemer niet te ingrijpend zijn in verhouding tot de aard en ernst van het verweten gedrag.

Lees meer

Actualiteit

De compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte is verder uitgesteld. Dit blijkt uit de vierde voortgangsbrief Wet werk en zekerheid van demissionair minister Asscher. ( brief dd 5 juli 2017)

De compensatieregeling is, zoals het woord al aangeeft, bedoeld om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij wegens ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid aan werknemers verschuldigd zijn.

In mei 2017 werd het wetsvoorstel controversieel verklaard. De behandeling van het wetsvoorstel wordt opgeschort. Nu het kabinet Rutte II demissionair is, kan het wetsvoorstel pas weer in behandeling worden genomen als er een nieuw kabinet is.

Demissionair minister Asscher heeft in zijn vierde voortgangsbrief Wwz bekendgemaakt dat als het wetsvoorstel op termijn alsnog wordt aangenomen, dit sowieso niet op de eerder beoogde ingangsdatum in werking kan treden, omdat er meer tijd nodig zal zijn voor aanpassing van de ICT-systemen.

Het is nu afwachten of het wetsontwerp na de aantreding van een nieuw kabinet zal worden aangenomen.

Rechten werknemers bij pre-pack en faillissement versterkt

Recent (juni 2017) zijn door het Hof van Justitie en de Hoge Raad belangrijke uitspraken gedaan over: 

1. Rechten van werknemers bij overgang van onderneming bij pre-pack.
2. Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement, indien de onderneming wordt voortgezet.

Lees meer

Minder financiële risico’s voor werkgevers

No-risk polis wordt verlaagd naar 56 jaar

Om de angst van werkgevers  voor uitval door ziekte van een oudere werknemer weg te nemen, wil het kabinet de leeftijd van de “no-risk polis” verlagen naar 56 jaar. Is nu 63 jaar ( geboren 08-07-1954).

Lees meer

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.