Solliciteren verplicht tijdens ziekte?

Een recente zaak van een cliënt en een recente uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch gedateerd 22 augustus 2017, over al of geen sollicitatieplicht tijdens ziekte, zijn aanleiding voor dit artikel.

Feiten

Casus 1
Cliënt, werkzaam als order-picker en chauffeur in een vleesverwerkend bedrijf, valt uit wegens rugklachten.
Re-integratie in het eigen werk mislukt in de 3e ziektemaand ( november 2016)
Daarna luidt het advies van de bedrijfsarts, licht aangepast werk, zo nodig tweede spoor.
Aansluitend gaat cliënt licht administratief verrichten en krijgt hij tevens de opdracht om te solliciteren naar een aangepaste functie bij een ander bedrijf.
Cliënt verricht de lichte administratieve werkzaamheden, maar weigert te solliciteren omdat hij van oordeel is terug te kunnen keren naar zijn eigen werk.
Aangedrongen wordt op een werkplekonderzoek door een arbeidsdeskundige hetgeen door de werkgever wordt geweigerd.
Twee maanden later ( januari 2017) wordt de loonbetaling stopgezet met onder meer als verwijt werkweigering. Drie dagen later wordt cliënt om dezelfde reden op staande voet ontslagen.

Lees meer

Bedrijven die werken met ZZP-ers ; Freelancers, niet zonder risico!

Twee interne memo’s van de Belastingdienst over ZZP-wet DBA en een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland, maken duidelijk dat het gebruik maken van ZZP-ers en Freelancers door opdrachtgevers; instellingen etc. niet zonder risico is.

Casus

Een ondernemer exploiteert een thuiszorg instelling. Naast medewerkers die op de loonlijst staan, maakt de ondernemer ook gebruik van diensten van medewerkers die niet op de loonlijst staan.
Met de laatsten wordt een zogenoemde “arbeidsovereenkomst freelancer” aangegaan.

In geschil is of de freelancer tot de ondernemer wel of niet in een privaatrechtelijke dienstbetrekking staat in de zin van art. 2 van de wet op de loonbelasting.

Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking ( Art 7:610BW ) moet zijn voldaan aan de volgende eisen:

Lees meer

Bagateldiefstal, klein vergrijp, grote gevolgen.

Diefstal kan volgens de wet een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook als het een zaak met een geringe waarde betreft. Betekent dit dat, als het bewijs voor de diefstal is geleverd, een ontslag op staande voet automatisch geldig is?

Nee, dat is niet het geval. Het oordeel of diefstal een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert, moet door de rechter aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval worden uitgemaakt. De uitkomst is niet eenvoudig in te schatten. Een belangrijke rol spelen de aard en ernst van het vergrijp, de functie van werknemer (heeft de werknemer bijvoorbeeld een vertrouwensfunctie of voorbeeldfunctie?), de aard van het bedrijf, het gedrag van werknemer en de mate van verwijtbaarheid van diens handelen. Ook spelen de duur van het dienstverband en het functioneren van werknemer een rol. Verder is van belang of er binnen de onderneming een voor werknemers kenbaar beleid bestaat op grond waarvan duidelijk is welk gedrag door de werkgever niet wordt getolereerd en welke sanctie op overtreding is gesteld. Daarenboven dient de rechter te beoordelen of de gevolgen van het ontslag voor werknemer niet te ingrijpend zijn in verhouding tot de aard en ernst van het verweten gedrag.

Lees meer

Actualiteit

De compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte is verder uitgesteld. Dit blijkt uit de vierde voortgangsbrief Wet werk en zekerheid van demissionair minister Asscher. ( brief dd 5 juli 2017)

De compensatieregeling is, zoals het woord al aangeeft, bedoeld om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij wegens ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid aan werknemers verschuldigd zijn.

In mei 2017 werd het wetsvoorstel controversieel verklaard. De behandeling van het wetsvoorstel wordt opgeschort. Nu het kabinet Rutte II demissionair is, kan het wetsvoorstel pas weer in behandeling worden genomen als er een nieuw kabinet is.

Demissionair minister Asscher heeft in zijn vierde voortgangsbrief Wwz bekendgemaakt dat als het wetsvoorstel op termijn alsnog wordt aangenomen, dit sowieso niet op de eerder beoogde ingangsdatum in werking kan treden, omdat er meer tijd nodig zal zijn voor aanpassing van de ICT-systemen.

Het is nu afwachten of het wetsontwerp na de aantreding van een nieuw kabinet zal worden aangenomen.

Rechten werknemers bij pre-pack en faillissement versterkt

Recent (juni 2017) zijn door het Hof van Justitie en de Hoge Raad belangrijke uitspraken gedaan over: 

1. Rechten van werknemers bij overgang van onderneming bij pre-pack.
2. Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement, indien de onderneming wordt voortgezet.

Lees meer

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat? 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer