• home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring Tromp Advocatuur

Mr D.K. Kalma, h.o.d.n. Tromp Advocatuur, verder te noemen: Tromp Advocatuur, gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65032527, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacy statement legt uit hoe Tromp Advocatuur met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1. Toepassing

Dit Privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Tromp Advocatuur persoonsgegevens verwerkt:

 1. (Potentiële) cliënten;
 2. Bezoekers aan het kantoorgebouw van Tromp Advocatuur,
 3. Bezoekers van de website van Tromp Advocatuur;
 4. Ontvangers van nieuwsbrieven van Tromp Advocatuur;
 5. Deelnemers aan bijeenkomsten van Tromp Advocatuur
 6. Sollicitanten;
 7. Alle overige personen van wie Tromp Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en studenten-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Tromp advocatuur verwerkt gegevens die:

 1. (De gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking op bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoor website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en-afhankelijk van de aard, de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 2. Een beroepsaansprakelijkheid-of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps-of branchevereniging heeft verstrekt;
 3. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Tromp Advocatuur of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoorpand van Tromp Advocatuur zijn vastgelegd. Bij de entree worden camerabeelden gemaakt,
 5. Tromp Advocatuur heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijk sociale mediaplatformen als LinkendIn, openbare zakelijke websites, handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

3. Doeleinden verwerking

Tromp Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. Het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. Het onderhouden van contact, door toezending van een kantoor nieuwsbrief, uitnodigingen en bijeenkomsten en informatie waar de betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 5. Het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatie formulieren;
 6. Het verbeteren van de kantoorwebsite www.trompadvocatuur.nl
 7. Het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Tromp Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. Een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoor nieuwsbrief.

5. Verwerkers

Tromp Advocatuur kan voor het verwerken van persoonsgegevens, dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructie van Tromp Advocatuur persoonsgegevens verwerken. Tromp Advocatuur sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Tromp Advocatuur deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals een gerechtelijke instantie), een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij, het sluiten van een overeenkomst, het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (de deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Tromp Advocatuur deelt geen persoonlijke gegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Tromp Advocatuur geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Tromp Advocatuur er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Tromp Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

9. Verzoeken van vragen en klachten

Betrokkene kan Tromp Advocatuur verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar info@trompadvocatuur.nl en zullen in beginsel binnen één maand na ontvangst worden beoordeeld

10. Wijzigingen privacy statement

Tromp Advocatuur kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Tromp Advocatuur gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Tromp Advocatuur persoonsgegevens verwerkt kunt u contact opnemen met Tromp Advocatuur door een e-mailbericht te sturen naar info@trompadvocatuur.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.
Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Dit privacy statement 20 mei 2018 vastgelegd.

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.